Ακολουθήστε μας:

logo
Menu

Υποχρεώσεις Μελών

Ποιοι Δικαιούνται να γίνουν μέλη;

1. Μέλη του Συλλόγου δικαιούνται να γίνουν τα φυσικά πρόσωπα που
έχουν την ιδιότητα του εμπόρου ή του επιχειρηματία παροχής
υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή της έδρας του συλλόγου, κάθε
μεγέθους και κλίμακας (micro, μικρής, μεσαίας και μεγάλης).

Ειδικότερα, στον Σύλλογο εγγράφονται:
α.  Οι έμποροι ή επιχειρηματίες που διατηρούν ατομικές επιχειρήσεις.
β. Οι εκπρόσωποι των ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων εταιριών, που έχουν την εμπορική ή επαγγελματική ιδιότητα.

2. Επίσης, ως μέλη του Συλλόγου εγγράφονται οι εκπρόσωποι των κάτωθι νομικών προσώπων, οι οποίοι δεν ασχολούνται με άλλο επάγγελμα άσχετο με αυτό των μελών του Συλλόγου:

α. Ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος και δύο (2) μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου των Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ).
β. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου
του εμπορικού ή επαγγελματικού Συνεταιρισμού.
γ. Έως δύο (2) από τους Διαχειριστές – εταίρους των Εταιρειών
Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ).
δ. Έως δύο (2) από τους Διαχειριστές – εταίρους των Ιδιωτικών
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ).

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής
Συνέλευσης απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου Προέδρου,
Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία, καθώς και του Επίτιμου
Μέλους του Συλλόγου σε μέλη ή μη ή τρίτους, που προσέφεραν
διακεκριμένες υπηρεσίες για την ευόδωση των σκοπών του.

Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

1.Η ιδιότητα του μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την
ημέρα της εγγραφής στα Μητρώα του Συλλόγου, είναι αμεταβίβαστη,
ακληρονόμητη και ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης.  

Με την επιφύλαξη
της οικονομικής τους τακτοποίησης έναντι του Συλλόγου, τα μέλη
δικαιούνται να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις και τις Γενικές
Συνελεύσεις, να συζητούν κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, να
εκλέγουν και να εκλέγονται σε όλα τα όργανα του Συλλόγου, να
ελέγχουν τις πράξεις αυτών και γενικά να ασκούν όλα τα δικαιώματα
που τους παρέχουν το καταστατικό και ο νόμος. 

Τα νέα μέλη, εκτός
από τους ιδρυτές, δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του
εκλέγεσθαι για χρονική περίοδο ενός (1) μηνός από την ημερομηνία
απόκτησης της ιδιότητας του μέλους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 8, παράγραφος 4.

2. Τα μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται ιδίως:
α. Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου.
β. Να παρίστανται στις συνεδριάσεις των οργάνων του Συλλόγου.
γ. Να συμμετέχουν στις ενέργειες του Συλλόγου.
δ. Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και
αλληλεγγύη και ιδίως να απέχουν από οποιαδήποτε πράξη αθέμιτου
ανταγωνισμού έναντι των λοιπών μελών του Συλλόγου.
ε. Να τηρούν το καταστατικό και τους νόμους και τις διατάξεις και να
συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και
της Γενικής Συνέλευσης.
στ. Να μην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις αντίθετες με τους
σκοπούς και το κύρος του Συλλόγου και γενικότερα σε ενέργειες που
προσβάλλουν την εμπορική πίστη, τις κρατούσες εμπορικές ή
επαγγελματικές συνήθειες και τα συναλλακτικά ήθη και έθιμα.
ζ. Να εκπληρώνουν κανονικά τις προς τον Σύλλογο οικονομικές
υποχρεώσεις τους, οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.
η. Να γνωστοποιούν στο Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς καθυστέρηση,
κάθε αλλαγή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και της νομικής
μορφής της εταιρείας ή του συνεταιρισμού, από όπου και έλκουν το
δικαίωμα να είναι μέλη του Συλλόγου.