Ακολουθήστε μας:

logo
Menu

Ίδρυση Ανώνυμης Επιχείρησης

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

 

ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ

Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο πρόσωπο. Τα ιδρυτικά μέλη της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους (σύμφωνα με το άρθρο 127 του Αστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.1329/83). Συμμετοχή ανηλίκου στην ίδρυση ανώνυμης εταιρείας επιτρέπεται μόνο κατόπιν δικαστικής άδειας.

 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ανώνυμη εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της. Κάθε ανώνυμη εταιρεία είναι εμπορική, έστω και αν ο σκοπός της δεν είναι η άσκηση εμπορικής επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2190/1920. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρείας είναι τα ακόλουθα:

 •   Το μεγάλο σχετικά κεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυσή της.
 •   Η διαίρεση του κεφαλαίου σε ίσα μερίδια, που ενσωματώνονται σε τίτλους, τις μετοχές.
 •   Οι αυστηροί όροι δημοσιότητας κατά την ίδρυσή της αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της.
 •   Η μακρά διάρκειά της (συνήθως 50 ετών).
 •   Η περιορισμένη ευθύνη των μετόχων.
 •   Η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία.
 •   Η ύπαρξη δύο οργάνων, ήτοι της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

Το ελάχιστο ύψος μετοχικού κεφαλαίου που απαιτεί ο νόμος για την σύσταση μιας ΑΕ είναι 60.000 ευρώ, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί πολύ μεγαλύτερο ποσό κεφαλαίου Το κεφάλαιο πρέπει να είναι καταβεβλημένο κατά την σύστασή της. Δεν είναι απαραίτητο να είναι σε μετρητά, μπορεί να είναι και εισφορά σε είδος , δηλαδή εισφορά περιουσιακού στοιχείου στην εταιρεία (πχ ακίνητο). Όμως στην περίπτωση που μέρος ή το σύνολο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου καλύπτεται με εισφορά σε είδος θα πρέπει να έχει προηγηθεί αποτίμηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920.

Για να δείτε όλες τις βασικές πληροφορίες για την Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) κατεβάστε το παρακάτω pdf.

 

Αρχεία

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

 

 1. Ασφαλιστικό (άρθρα copy από https://www.efka.gov.gr/el )(Copy Paste του Πειραιώς)

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθμ. 32320/1841 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ 2360Β), με την οποία  καθορίζεται η μεθοδολογία και τα κριτήρια για τον προσδιορισμό του αριθμού και του ύψους των δόσεων ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών, μέσω του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού, καθώς και τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία θα διαμορφώνεται η συμμετοχή και η ψήφος του ΕΦΚΑ στις προτάσεις οφειλετών ή πιστωτών για αναδιάρθρωση οφειλών.

Ο ΕΦΚΑ, μέσω της προβλεπόμενης συμμετοχής του ΚΕΑΟ, θα υπερψηφίζει τις προτάσεις για την αναδιάρθρωση που συμφωνούνται από τους λοιπούς πιστωτές και τον οφειλέτη (κατά την διαδικασία που προβλέπει ο νόμος) και τα αρμόδια όργανα για την όλη διαδικασία, από την εκπροσώπηση έως και την υπογραφή συμφωνίας, είναι οι προϊστάμενοι των περιφερειακών υπηρεσιών του ΚΕΑΟ, όπου και υπάγονται οι έδρες των αιτούντων επιχειρηματιών.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι προϋποθέσεις και τα «κατώφλια» που προβλέπει ο ν. 4469/2017, δηλαδή στο συγκεκριμένο μηχανισμό εντάσσονται οφειλές προς τον ΕΦΚΑ που γεννήθηκαν μέχρι 31/12/2016 και είναι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης βεβαιωμένες σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι προσαυξήσεις ή τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής.

Στο άρθρο 1 η Υπ. Απόφαση θέτει αναλυτικότατα τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις οποίες ο ΕΦΚΑ θα δώσει την συναίνεση του σε συμφωνία αναδιάρθρωσης και οι προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά.  Η πρώτη προϋπόθεση είναι ότι το συνολικό ποσό που θα αποπληρωθεί στον ΕΦΚΑ στο πλαίσιο της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών δεν μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από την εφαρμογή των υποχρεωτικών κανόνων της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4469/2017 με όρους καθαρής παρούσας αξίας.  Η δεύτερη προϋπόθεση είναι, ότι οι δόσεις που θα προτείνονται δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις 120 μηνιαίες δόσεις, με δυνητικά κατώτατο όριο καταβολής τα 50 €. Στην πράξη, αναμένουμε το πλήθος των δόσεων, μέσω των οποίων θα μπορέσει να εξοφλήσει τις οφειλές του ο κάθε επιχειρηματίας προς το Ταμείο του μέχρι και την 31/12/2016, θα καθοριστεί καταρχήν από τη διαφορά μεταξύ των μηνιαίων εσόδων του και των μηνιαίων αναγκαίων εξόδων του, δηλαδή από το διαθέσιμο εισόδημά του, αφού αφαιρεθούν τα αναγκαία προς τη διαβίωση του έξοδα.  Η βασική «φιλοσοφία» της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων είναι ο προσδιορισμός της ικανότητας του οφειλέτη, η αξιολόγηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, αλλά και ο υπολογισμός της αξίας ρευστοποίησης της.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι υπάρχει ρητή πρόβλεψη πως εάν το ΚΕΑΟ διαθέτει δική του μελέτη βιωσιμότητας, βάσει της οποίας το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται ως μη βιώσιμο, δεν θα συναινέσει σε συμφωνία αναδιάρθρωσης.  Θεωρούμε πάντως ότι, η σχετική διάταξη προφανώς αφορά τους λεγόμενους μεγαλοοφειλέτες και όχι τις μικρές επιχειρήσεις, καθώς είναι αδύνατο το ΚΕΑΟ να προχωρήσει σε μελέτη βιωσιμότητας της κάθε μίας από αυτές.

Εφόσον τηρηθούν ή πληρούνται όλα τα παραπάνω, στην ουσία ο ΕΦΚΑ θα συναινέσει στην υπογραφή σύμβασης αναδιάρθρωσης, εφόσον σωρευτικά:

 

 • Δεν προβλέπεται διαγραφή βασικής οφειλής προς τον ΕΦΚΑ.
 • Η διαγραφή επί των νομίμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων δεν υπερβαίνει το 85% αυτών.
 • Η συνολική προς ρύθμιση βασική οφειλή δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000 €.

 

Η συγκεκριμένη διαδικασία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στις 3 Αυγούστου, όταν και περιμένουμε την έναρξη λειτουργίας της σχετικής διαδικτυακής πλατφόρμας για τον εξωδικαστικό μηχανισμό.  Επισημαίνεται, ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις που θέτει η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση δεν επιδέχονται αλλαγών, παρά τις πολλές προσπάθειες της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας προς την κατεύθυνση αυτή.

Περαιτέρω, με το άρθρο 4 ρυθμίζεται η περίπτωση, όπου το ΚΕΑΟ δεν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις ούτε υποβάλλει πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών, αλλά θα αποδεχτεί την πρόταση συμφωνίας μεταξύ πιστωτών και οφειλέτη, εφόσον:

Για βασικές οφειλές έως 3.000€ 

H αποπληρωμή αυτών και των επ’ αυτών προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής γίνεται τμηματικά σε 36 μηνιαίες δόσεις κατ’ ανώτατο όριο, η μηνιαία δόση δεν είναι μικρότερη των 50 € και δεν προβλέπεται δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού, είτε της βασικής οφειλής είτε των τόκων/προσαυξήσεων.

Για βασικές οφειλές από 3.000 € έως 20.000€ 

H αποπληρωμή των οφειλών αυτών και των επ’ αυτών προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής γίνεται τμηματικά σε 120 μηνιαίες δόσεις κατ’ ανώτατο όριο και η μηνιαία δόση δεν είναι μικρότερη των 50 €.  Στην περίπτωση αυτή δεν προβλέπεται μεν δυνατότητα διαγραφής μέρους της βασικής οφειλής αλλά μπορεί να συμφωνηθεί η διαγραφή μέρους των προσαυξήσεων ή των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι ποσοστού 85% αυτών.

Στην ουσία, με τις διατάξεις του άρθρου 4 της Υπ. Απόφασης, ενεργοποιείται ένας τύπος διευθέτησης μέσω διαπραγμάτευσης των χρεών κάτω των 20.000 €, δηλαδή ένα «παράθυρο» που έδινε ο ν. 4469/2017 (άρθρο 15), ώστε να διευκολύνεται και η διαπραγμάτευση των οφειλών που είναι εκτός της αρμοδιότητάς του.

Φυσικά, δεν συνιστά την ρύθμιση που όλοι αναμένουμε, αφού αυτή ενεργοποιείται με μονομερή θέληση και αίτηση του ενδιαφερόμενου επιχειρηματία και όχι με διαπραγμάτευση με τους πιστωτές του και αντίστοιχη συμφωνία, στην οποία υπεισέρχεται και ο ΕΦΚΑ. Παρόλα αυτά συνιστά ένα εργαλείο, το οποίο οι επιχειρήσεις μέλη μας μπορούν να χρησιμοποιήσουν, εν αναμονή της τελικής ρύθμισης των ασφαλιστικών οφειλών, που το ίδιο το Υπουργείο Εργασίας έχει εξαγγείλει.  Σύμφωνα δε με πληροφορίες μας, το αυτό περιεχόμενο διευθέτησης χρεών κάτω των 20.000 € θα υιοθετήσει και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με αντίστοιχη Απόφασή της, την οποία αναμένουμε και όταν εκδοθεί θα σας την κοινοποιήσουμε.

Καλούμε τους συναδέλφους που πρόκειται να κάνουν χρήση του εξωδικαστικού μηχανισμού, να  δώσουν προσοχή στα κριτήρια ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι.